|

Mandragora officinarum

מאפיינים עיקרטטם של תרופה הומאופתית

פחדים אפלים, משדים ומפלצות ויצורים שמסתתרים בחפצים ]חרדות חסרות.

פעמים חשים נשלטים על ידי הישויות. "חשה נשלטת ע״י השטן. צורה – טרום לידה.

הרבה פחדים. רוצים היו לחבק ולנשק את כולם – אך זה יוצא חיבוק רע: קושי בהטמעת.

צד אינסטינקטואלי, היצרים חטר• שליטה, מיניות לא נשלטת. יכולים לפגוע בילדים.

באופן מיני. כמו השורש – עמוק בתוך היצר המעוות, בעולם תחתון – משתמשים ברמד׳.

הפלות להוציא עובר מת (Dead fetus, to expel). יעקוב היה עם לאה שקנתה.

אותו בדודאי בנה…. משהו שקונים איתו זנות או אהבה מקולקלת (ח. רוזנטל).

קנאה עזה ביחסים לסביים. כעסם בלתי נשלט, התפרצויות זעם. בצורה קיצונית רשעות.

חסרת מצפון או נטייה אובדנית )קפיצה מגובה(. חשים שעשו להם משהו רע, שפגעו.

בהם והם לא יכלו להחזיר. משליכים את הרוע שבתוכם על העולם ,Imaginations

ועגפש מרגישים דחויים. מפרשים הכול כפגיעה: Mangialavori- people around him are pigs

גם מוות של אדם קרוב לא יהיה באמת Grief, אלא רגישות למה שקורה להם בהעולם.

תמיד רע ופוגע לגביהם[. זקוקים לאנשים קרובים, אך התנהגותם דוחה ומבודדת.

אותם. נוטים לדיכאון. ההתפרצויות אלימות, זו האופציה היחידה להגיב ולהשיג תשומת.

לב. בבגרותו, מנסה האדם להיות דומה לקבוצה בכל כוחו ומייצר הדחקות לחלקיו

החשוכים. ההדחקה מתפרצת בצורה של גודש במישור הפיסי או ככעסים ורוע במינד.

יחם דואלי לכלבים: פחד וגם ורצון לעזור להם משקף את היחס המורכב בין החלקים

האינסטינקטואלים שבאישיות. פזילה מבטאת זאת בפי0י . אין יכולת להדוף את הרוע שבעולם – ובתוך עצמם.

מיוחד: תשוקה לגבינות בשלות. – א. וישליצקי