שכרות

רמדי שיכולה לעזור לצאת ממצב של שכרות ולהעיר.
מסייעת גם למצב של   HANGOVER –   רמדיי   NUXV